Giới thiệu Liên hệ
IMG-LOGO

Giới thiệu về Trung tâm

VPTT - 19/03/2020 4764 Lượt xem

Tên giao dịch trong nước: Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao
Tên giao dịch Quốc tế: UNESCO Center for Culture and Sport Development
Tên tiếng Anh viết tắt: UNESCO CSD
Trung tâm thành lập ngày 17/7/2007 theo quyết định số 24QĐ/BCH của Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Việt Nam.

Ban Giám đốc Trung tâm:
* Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Phúc Lưu - Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thư kí Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
* Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Hoàng Kim Xuân - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
* Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Chí Dũng - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
* Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Trương Minh Tiến - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
* Chánh văn phòng: Ông Trần Ngọc Dũng - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
* P.Chánh văn phòng: Ông Trần Bạch Tiến - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (Phụ trách công tác phát triển Hội viên và Đào tạo).
* P.Chánh văn phòng: Bà Đỗ Hồng Thu - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (Phụ trách công tác Tài chính Trung tâm).

Ban Văn hóa:
* Trưởng ban: Ông Nguyễn Phúc Lưu - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
* P.Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Minh Tám - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
* P.Trưởng ban: Ông Phạm Hồng Thái - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
* P.Trưởng ban: Ông Kiều Quốc Khánh - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
* P.Trưởng ban: Bà Trần Mỹ Duyên - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Ban Thể thao:
* Trưởng ban: Ông Hoàng Kim Xuân - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.
* P.Trưởng ban: Ông Đinh Trọng Thủy - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam. 
* P.Trưởng ban: Ông Huỳnh Lâm Châu Long - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Ban Võ thuật:
* Trưởng ban: Ông Võ Hồng Kỳ - Hội viên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tôn chỉ và mục đích của Trung tâm:
 • Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao là một tổ chức nghiệp vụ, hoạt động theo tôn chỉ và mục đích của Tổ chức UNESCO, là cơ quan trực thuộc, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam.
 • Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực phát triển văn hóa và thể thao; có trách nhiệm triển khai các hoạt động đối nội và đối ngoại phục vụ các chương trình công tác do Hiệp hội đề ra hoặc phê chuẩn.
 • Các thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, chịu sự phân công của Trung tâm và Hiệp hội, có nghĩa vụ thực hiện các công việc, nhiệm vụ của Trung tâm; góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao thông qua các hoạt động trong và ngoài nước do Trung tâm thực hiện.
 • Tuyên truyền, giáo dục, đào tạo nâng cao dân trí về phát triển văn hóa, thể thao của nhân loại cho mọi cộng đồng trong xã hội.
 • Trung tâm có nghĩa vụ chấp hành Điều lệ, nội quy, quy chế của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam, những quy định của các cơ quan chức năng và tuân thủ pháp luật của Nhà nước.
 • Hoạt động xã hội cũng như hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm chịu sự giám sát của các cơ quan hữu quan của Nhà nước và chịu sự giám sát trực tiếp của Tổng Thư ký Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam.
 • Trung tâm được liên kết, phối hợp hoạt động với các tổ chức trong hệ thống Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam và các tổ chức UNESCO trên thế giới.
 • Trung tâm có tư cách pháp nhân về tổ chức và hoạt động, có trụ sở riêng, có con dấu riêng, tài khoản riêng tại Ngân hàng.
 • Trung tâm được phép tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa và thể thao trong nước và quốc tế.
 • Trung tâm có trụ sở chính tại Hà Nội và có quyền thay đổi địa chỉ trụ sở chính, mở các văn phòng giao dịch tại các địa phương hoặc nước ngoài theo quyết định của Hiệp hội và tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Trung tâm có biểu trưng riêng, được đăng ký bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Sứ mệnh của Trung tâm
Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao cùng các hội viên tự nguyện tham gia, đóng góp, phấn đấu vì sự phát triển bền vững vào các hoạt động theo các mục tiêu, lý tưởng của UNESCO đã được ghi nhận trong Công ước thành lập UNESCO nhằm phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Mục tiêu và nhiệm vụ lâu dài của Trung tâm
 • Mục tiêu và chức năng lâu dài của Trung tâm là tập hợp rộng rãi các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước, sự đóng góp tự nguyện về sức người, về trí tuệ, kinh nghiệm và vật lực của mọi thành phần xã hội cho các hoạt động nhằm phát triển văn hóa và thể thao của Việt Nam và thế giới.
 • Để thực hiện mục tiêu trên, Trung tâm có nhiệm vụ đi sâu nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo và phổ biến nâng cao kiến thức, tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao, thành lập các Câu lạc bộ nghề nghiệp, Câu lạc bộ Sở thích, tổ chức hội nghị, hội thảo, tham quan học tập, trao đổi văn hóa, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật... trong và ngoài nước; đồng thời triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế của Trung tâm do Hiệp hội chỉ đạo, định hướng.

Nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm
 1. Tập hợp các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có quan tâm đến sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, hợp tác bình đẳng và cùng phát triển.
 2. Tổ chức triển khai các hoạt động trong nước và hợp tác quốc tế theo chương trình, dự án của Trung tâm và của Hiệp hội như:
 • Tổ chức sự kiện, biểu diễn, hội nghị, hội thảo; giao lưu văn hóa; bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo, mở các lớp học nâng cao nhằm phát triển văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho người Việt Nam và người nước ngoài.
 • Mời văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, tác giả... người nước ngoài sang Việt Nam làm việc, biểu diễn, huấn luyện, đào tạo, thuyết trình cho các hội viên và người dân trong nước, đặc biệt là thanh, thiếu niên nhằm nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước.
 • Đưa văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, tác giả... người Việt Nam ra nước ngoài làm việc, biểu diễn, huấn luyện, đào tạo, thuyết trình nhằm quảng bá, giới thiệu nền văn hóa, nghệ thuật, thể thao của dân tộc Việt Nam cho bạn bè quốc tế.
 • Tổ chức các cuộc thi và tìm hiểu về văn hóa và thể thao cho người Việt Nam và người nước ngoài với phạm vi trong nước và quốc tế.
 • Thành lập các Câu lạc bộ nghề nghiệp, Câu lạc bộ sở thích trực thuộc Trung tâm và dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Trung tâm nhằm đoàn kết, tập hợp và định hướng hoạt động cho các hội viên các Câu lạc bộ theo tinh thần, tôn chỉ, mục đích của UNESCO.
 • Tổ chức thi, cấp chứng nhận của Hiệp hội cho các hội viên. Những người tham gia thường xuyên các sinh hoạt do Trung tâm tổ chức được Trung tâm được cấp Thẻ sinh hoạt hoặc Thẻ học viên.
 • Tổ chức đưa đón đoàn ra, đoàn vào của Trung tâm và của Hiệp hội theo sự phân công, chỉ đạo của Hiệp hội.
 • Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình về phát triển văn hóa, thể thao mang nội dung đặc trưng của UNESCO cho các hội viên của Hiệp hội, cũng như cho các đối tượng trong và ngoài nước quan tâm đến các hoạt động của Hiệp hội, thông qua đó góp phần nâng cao hiểu biết, tăng cường đoàn kết cộng đồng, phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân các nước, các dân tộc theo tinh thần, mục đích và nội dung hoạt động của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam cũng như tinh thần của UNESCO.
 • Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình, dự án văn hóa và thể thao do cộng đồng người khuyết tật thực hiện.
 • Không ngừng thông tin, phổ biến, nâng cao hiểu biết về mục đích, lý tưởng của UNESCO trong các hoạt động phát triển văn hóa, thể thao.
 • Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao là một cơ quan của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam, Trung tâm có trách nhiệm chấp hành và thực hiện các chương trình hoạt động đã được Hiệp hội phê chuẩn và phân công.
 • Trung tâm có trách nhiệm chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định chung về quyền và nghĩa vụ do Hiệp hội đề ra, cũng như chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước và quy định của Pháp luật liên quan đến các hoạt động của Trung tâm.
 • Là một đơn vị vừa hoạt động xã hội, vừa có tính chất tác nghiệp của Hiệp hội, Trung tâm được phép hoạt động theo cơ chế hạch toán kinh tế độc lập để đảm bảo lợi ích cho hội viên của Trung tâm và đóng góp vào lợi ích chung của Hiệp hội, bao gồm cả nhiệm vụ không ngừng giúp Hiệp hội tăng trưởng nguồn thu để mở rộng và phát triển hoạt động.

Phương trâm hoạt động của Trung tâm
 1. Trung tâm vừa là một tổ chức xã hội, vừa là một cơ quan nghiệp vụ của Hiệp hội, vì vậy Trung tâm hoạt động theo phương thức kết hợp hoạt động thực tiễn với hoạt động nghiên cứu, đưa lý luận ứng dụng vào hoạt động tác nghiệp.
 2. Trung tâm vừa hoạt động vừa học hỏi để hướng tới sự hoàn thiện, đi dần từng bước từ thấp đến cao, từ nhỏ tới lớn, từ hẹp tới rộng, thận trọng và thiết thực phù hợp với mục tiêu của Hiệp hội.
 3. Trung tâm hoạt động trên tinh thần kế thừa và phát triển các thành tựu văn hóa, nghệ thuật, thể thao của Việt Nam và thế giới. Chuyển tải các giá trị văn hóa, nghệ thuật, thể thao tới cộng đồng phù hợp với mục tiêu, lý tưởng của UNESCO.
 4. Vận dụng cơ chế, chính sách của Nhà nước, nỗ lực sáng tạo, dựa vào uy tín của các cá nhân, tập thể Hiệp hội, kết hợp sức mạnh và tiềm năng xã hội và với các tổ chức cơ sở của Hiệp hội để phát triển và khai thác tiềm năng một cách có hiệu quả.

Hội viên của Trung tâm 
Mọi cá nhân, tổ chức, công dân Việt Nam và người Việt Nam tại nước ngoài tán thành Điều lệ của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam, Điều lệ và chương trình, nội dung hoạt động của Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao, tự nguyện tham gia đóng góp cho hoạt động của Trung tâm đều có thể được kết nạp làm thành viên của Trung tâm và hội viên của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam.

Bộ máy tổ chức
 • Trung tâm tổ chức và hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân phụ trách.
 • Trung tâm đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Hiệp hội và hoạt động theo Pháp luật, Điều lệ, quy chế của Hiệp hội và Trung tâm.

Đại hội
Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu của Trung tâm là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Trung tâm. Đại hội được triệu tập 5 năm 1 lần.
Ban Giám đốc – Cơ quan lãnh đạo Trung tâm giữa hai nhiệm kỳ Đại hội
 • Ban Giám đốc là cơ quan lãnh đạo Trung tâm giữa hai nhiệm kỳ Đại hội. Ban Giám đốc do Đại hội bầu ra, số lượng của ủy viên trong Ban Giám đốc do Đại hội quy định.
 • Ban Giám đốc cử ra Giám đốc, các Phó Giám đốc và các ủy viên chuyên trách.
 • Ban Giám đốc do Hiệp hội bổ nhiệm và hoạt động sau khi có phê chuẩn của Hiệp hội.

Hội đồng cố vấn
Trung tâm hoạt động theo quy chế bổ nhiệm cộng tác viên hoạt động theo từng đề án, dự án. Vì vậy, bên cạnh Ban Giám đốc có Hội đồng Cố vấn gồm các thành viên (cố vấn) được mời từ các cơ quan, các tổ chức, các nhân tự nguyện giúp đỡ Trung tâm đề xuất những ý kiến và khuyến nghị trên một số lĩnh vực cụ thể trong hoạt động của Trung tâm.

Tài chính
Trung tâm tự trang trải về kinh phí hoạt đông, tự hạch toán và quản lý tài chính theo chế độ và pháp lệnh tài chính do Nhà nước ban hành.

Các nguồn thu
 • Hội phí do Hội viên đóng góp theo quy định của Hiệp hội.
 • Nguồn thu từ các hoạt động chuyên môn và dịch vụ của Trung tâm.
 • Nguồn thu do các hoạt động gây quỹ của Trung tâm.
 • Tiếp nhận tiền, hiện vật tài trợ, ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nhằm phát triển văn hóa và thể thao.
 • Vốn vay mượn và các khoản thu hợp pháp khác.

Theo: VPTTÝ kiến bạn đọc

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *